Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Controle en sanctiebeleid

De uitvoering van de contracten wordt gecontroleerd. Dit gebeurt op twee manieren:

  • 1-op-1 controle van de aanleg- en herstelwerkzaamheden;
  • steekproefcontrole van de beheerwerkzaamheden (periodieke en regulier).

 
Werkwijze 1-op-1 controle op aanleg en herstel
Op de aanleg- en herstelwerkzaamheden wordt altijd gecontroleerd. Pas daarna volgt volledige uitbetaling van de vergoeding die hiervoor is vastgelegd in het contract. De werkwijze is als volgt:

  1. Na afronding van de werkzaamheden vult u uw ‘Eigen Verklaring’  in en stuurt deze naar de stichting waarmee u een contract heeft;
  2. Als de stichting uw ingevulde ‘Eigen Verklaring’ ontvangt, dan betaalt zij 75% van de vergoeding uit;
  3. In opdracht van de stichting komt iemand controleren of de werkzaamheden conform afspraak zijn uitgevoerd; u ontvangt een uitslag van de controle.
  4. Indien de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd, dan wordt de overige 25% uitbetaald door de stichting.
  5. Zijn de werkzaamheden niet correct uitgevoerd, dan wordt de 25% niet uitbetaald en dient u de werkzaamheden als nog correct uit te voeren binnen een bepaalde periode. Hierop zal weer controel plaatsvinden.
  6. Indien de werkzaamheden onherstelbaar niet correct zijn uitgevoerd, wordt door de stichting bepaald welke sancties van toepassing zijn (bijvoorbeeld geen restbetaling, gedeeltelijke of volledige terugvordering eerste deel vergoeding).

 
Werkwijze steekproefcontrole periodieke en reguliere werkzaamheden
Jaarlijks worden een steekproefcontrole uitgevoerd onder alle contracten. Deze steekproefcontrole wordt in principe gedaan in de maand september, dus ruim voordat de jaarlijkse uitbetaling in december wordt gedaan. Als uw contract in de steekproef valt voor controle, dan wordt contact met u gezocht door degene die de controle komt uitvoeren. De controleurs hebben expertise op het gebied van landschapsbeheer en hebben allen ervaring met het opstellen van GBD-werkplannen. Er wordt met u afgestemd of u aanwezig wilt zijn bij de controle. Zo kunt u meteen uw eventuele vragen ter plekke beantwoord krijgen of tips krijgen. Indien u tien of minder elementen onder contract heeft, dan worden deze allemaal gecontroleerd. Heeft u meer dan 10 elementen onder contract, dan worden deze deels gecontroleerd. De bevindingen van de controle worden vastgelegd in een rapportage, die wordt opgeleverd aan de stichting. Mocht er onvolkomenheden worden geconstateerd, dan ontvangt u een bericht van de stichting over de consequenties die hieraan verbonden zijn. Dit kan varieren van een aanmaning om het werk alsnog uit te voeren tot het opschorten van de betalingen. In extreme gevallen kan een contract worden ontbonden.
 
Sancties
Het uitgangspunt is dat we contracten op een correcte manier willen laten uitdienen. Dit betekent dat contractanten zoveel mogelijk worden geholpen om te komen tot een goede uitvoering. Echter er zal altijd worden gecontroleerd en indien nodig worden ook sancties opgelegd. Daarbij gaat om het tot nadere order opschorten van de uitbetaling tot het ontbinden van het contract. In het bericht met de uitslag van de controle staat duidelijk welke onvolkomenheden zijn geconstateerd, welke herstelperiode u heeft en wat de consequentie zal zijn als u in gebreke blijft.
 
Klik hier voor het volledige document met het Controle- en sanctiebeleid.