Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Wat is GBD

GBD is de afkorting voor Groene en Blauwe Diensten. Dit zijn maatschappelijke diensten die grondeigenaren leveren aan de maatschappij. Denk aan het aanleggen, beheren en onderhouden van landschapselementen op hun gronden, waarmee een fraai landschap ontstaat. Met GBD worden grondeigenaren beloond voor de panningen die zij verrichten voor de maatschappij.
 
Groene en Blauwe Diensten niet alleen belangrijk zijn voor het landschap, maar ook voor de economie (zie ook rapport “Overijssel (Kans)rijk in het groen” van KPMG). Immers, het landschap heeft belangrijke waarde voor het toerisme, maar ook voor de werkgelegenheid. Om die economische waarde beter te benutten, is het daarom van belang om goed te investeren in het landschap en de beleving hiervan. Dit kan door middel van Groene en Blauwe Diensten. Zo zorgen we met elkaar voor het behoud van het unieke Overijsselse landschap.
 
De regelingen Groene en Blauwe Diensten Overijssel waren tot en met 2015 onderdeel van het provinciaal beleid. Gemeenten zijn via die regeling een zogenaamd landschapsfonds gestart, waaraan zij zelf, de provincie en eventueel andere financiers hebben bijgedragen. Vanuit deze fondsen zijn vergoedingen beschikbaar voor grondeigenaren voor aanleg, herstel, beheer en onderhoud van de landschapselementen op hun grond. Hiervoor wordt een contract aangegaan voor een periode van meestal 21 jaar. Aan dit contract ligt een werkplan ten grondslag, dat is gemaakt door een lokale planopsteller.
 
Ambitie voor GBD 2.0
Eind 2015 waren in het Overijssel-dekkende GBD-systeem meer dan 2300 GBD-contracten afgesloten. Hiermee is naar schatting 25% van het prachtige landschap verzekerd van langjarig beheer en onderhoud. Voor 2016 en verder ligt er een uitdaging om met provincie, gemeenten, waterschappen en andere partijen een volgende stap te zetten.  Hiervoor hebben de vier GBD-uitvoeringsstichtingen, Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel, Stichting Kostbaar Salland, Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta plus en Stichting Landschapsfonds Enschede, in oktober 2016 hun visie GBD 2.0 gepresenteerd. Hierin staat de aanpak beschreven om te komen tot een verdubbeling van het aantal Overijsselse landschapselementen dat onder duurzaam beheer is gebracht.
De basis in de visie is dat de lokale groene initiatieven in de samenleving centraal staan. Een groot deel van de financiering wordt ook in het gebied georganiseerd. Hiervoor wordt een breder palet van beloningen en financieringsmogelijkheden ingezet. De vier GBD-stichtingen hopen dat overheden, eigenaren en overige partners en betrokkenen samen met hen de schouders willen zetten onder het verdergaande behoud van het Overijsselse landschap.