Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Waterschappen

Groene en blauwe diensten zijn voor waterschappen een interessante manier om waterschapsdoelen te realiseren. Inmiddels zijn er in de zoektocht naar de vorm en inhoud diverse succesvolle resultaten geboekt. Verschillende waterschappen hebben met pilots ingespeeld op de verzoeken van particulieren om iets met groenblauwe diensten te willen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: de particulier, vaak agrariër, krijgt meer zeggenschap over aangrenzende watergangen en het waterschap kan kostenefficiënter doelen realiseren.
 
In samenwerking agrarische naturuverenigingen zijn diverse groenblauwe diensten ontwikkeld. Enkele voorbeelden:
- Natuurvriendelijke overs: leveren een grotere variatie aan flora en fauna en een vergrote bergingscapaciteit van het water.
- Bufferstroken: geven minder gebruik insecticiden, minder uitspoelng naar het oppervlaktewater en versterking biodiversiteit.
- Riet in de sloten: geeft goed leefmilieu diverse diersoorten, landschappelijke meerwaarde en minder maaien.
- Stuwtjes: leveren waterconservering, minder verdroging van landbouwgrond en verkleining afvoerpieken bij intensieve buien.
- Ecologisch beheer: geeft kostenefficiënt onderhoud van watergangen, oevers en onderhoudspaden en betere uitstraling van de agrarische omgeving.
- Maaiselverwerking: efficiëntere oplossingen voor kleinschaliger onderhoud met veelal benutting maaisel.
 
Ook in Overijssel kunnen waterschappen winst behalen met de inzet van groeneblauwe diensten. Hierbij kan SGBDO ondersteunen.
Neem hiervoor contact op met Eibert Jongsma (eibert.jongsma@landschapoverijssel.nl) of Saskia Scheer (sscheer@projectenltonoord.nl).