Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Gebiedspartijen

Natuur en landschap vormen een waardevol deel van Overijssel. Immers, het unieke, streekeigen landschap van Overijssel is een belangrijke trekker voor het toerisme. En de aanwezigheid van groen en ruimte is een belangrijk argument om ergens te gaan of blijven wonen.

Bij de inzet voor behoud en beheer gaat het niet alleen om natuur- en landschapsgebieden die zijn aangewezen door het Rijk, zoals de Ecologische Hoofdstructuur en Nationale Landschappen, maar ook om ander buitengebied. Met name in deze gebieden bevinden veel waardevolle landschapselementen zich op private grond. Om deze te behouden, is de inzet van agrariërs en andere grondeigenaren essentieel. Groene en Blauwe Diensten zijn een beloningsinstrument voor de inzet van deze groep voor hun bijdrage aan het behoud van natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie of waterbeheer.
 
Vele partijen spelen een rol in het streekeigen GBD. Het betreft niet alleen de gemeenten, maar ook andere gebiedspartijen waaronder waterschappen, burgerverenigingen en ook de collectieven die eindverantwoordelijke worden voor het agrarisch natuurbeheer.
Voor diverse gebiedspartijen treft u hier meer informatie.